Herroepingsrecht

Herroepingsrecht voor verbruiker

(Een verbruiker is elke natuurlijke persoon met het oog op een rechtshandeling, die hoofdzakelijk niet gerekend

kunnen worden tot hun bedrijfs- of zelfstandige beroepswerkzaamheid.)

 


Informatie over herroeping


Herroepingsrecht U heeft het recht binnen veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de datum


- waarop u, of een door u aangeduide derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit genomen heeft,

voor zover u een of meer goederen onder een enkele bestelling heeft besteld en deze uniform geleverd zullen

worden of zijn;


- waarop u, of een door u aangeduide derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit genomen

heeft, voor zover u een of meer goederen onder een enkele bestelling heeft besteld en deze uniform

geleverd zullen worden of zijn;


- waarop u, of een door u aangeduide derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste deellevering of het laatste

stuk in bezit genomen heeft, voor zover een goed besteld heeft, dat in verschillende deelleveringen of in

verschillende stukken geleverd wordt;

 


Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons informeren (In Petto Dessous UG (haftungsbeschränkt),

Im Hammereisen 21, 47559 Kranenburg, Telefoonnummer: 0049 2826-992943, E-mailadres:

info@inpetto-dessous.de) met behulp van een duidelijke verklaring (bv. een brief met de post verzonden,

telefax of e-mail) over uw besluit deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde

standaardformulier voor herroeping gebruiken dat echter niet verplicht is.

 


Voor de inachtneming van de herroepingstermijn is het voldoende dat u het bericht over de uitoefening van het

herroepingsrecht voor het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

 


Gevolgen van herroeping


Indien u deze overeenkomst herroept, hebben wij u alle betalingen, die wij van u gekregen hebben, inclusief

leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van uw keuze voor een ander type

levering dan het door ons aangeboden goedkoopste type standaardlevering), onmiddellijk en ten laatste binnen

veertien dagen terugbetaald vanaf de dag dat het bericht over uw herroeping bij ons is binnengekomen. Voor

deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie ingesteld heeft,

tenzij dat u uitdrukkelijk iets anders heeft afgesproken; in geen geval brengt deze terugbetaling extra kosten voor

u met zich mee.

 


We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de geretourneerde goederen terug hebben ontvangen, of totdat u

hebt aangetoond dat u de goederen zijn gestuurd, afhankelijk van wat eerder gebeurd is.


U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons

geïnformeerd heeft over de herroeping van dit contract, aan ons of aan De Haspel 6 6581 WX Malden

terugsturen of overleveren. De deadline wordt gehaald als u de goederen voor de deadline van twee weken

terugstuurt.


U draagt de directe kosten voor de terugzending van de goederen.


U hoeft alleen te betalen voor de waardevermindering van de goederen, wanneer dit waardeverlies te wijten is

aan een niet noodzakelijke omgang met u en dit na controle van de aard, de eigenschappen en het functioneren

van de goederen.


Redenen voor uitsluiting en verval


Het herroepingsrecht bestaat niet bij contracten


- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor hun productie op basis van een individuele

keuze of door de beslissing van de consument die beslissend is of die duidelijk afgestemd is op de persoonlijke

behoeften van de consument;

 

- voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel voorbij is;

- voor de levering van alcoholische dranken, waarvan de prijs in het contract overeengekomen is, en die ten

vroegste 30 dagen na het sluiten van het contract geleverd kunnen worden en hun huidige waarde van de

schommelingen in de markt afhangt, waarop de ondernemer geen controle heeft;

- voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen.


Het herroepingsrecht vervalt vroegtijdig bij contracten


- de levering van verzegelde goederen die omwille van gezondheidsredenen of hygiënische redenen niet geschikt

zijn om terug te sturen als hun verzegeling na de levering verwijderd werd;

- voor de levering van goederen, wanneer deze na de levering op grond van hun aard onlosmakelijk met andere

goederen gemengd werden;

- voor de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur in een afgesloten verpakking,

als de verzegeling werd verwijderd na de levering.
____________________________________________________________________________________
 
                                                   

Standaardformulier voor herroeping


(Indien u de overeenkomst wilt herroepen, dan vult u dit formulier in en stuurt u het terug.)


- Naar In Petto Dessous UG (haftungsbeschränkt), Im Hammereisen 21, 47559 Kranenburg,

E-mailadres: info@inpetto-dessous.de :


- Hiermee herroep(en) ik/ wij (*) het door mij/ ons (*) afgesloten overeenkomst door de koop van de volgende

goederen (*)/

  de levering van de volgende diensten (*)

- Besteld op (*)/ ontvangen op (*)

- Naam van de verbruiker(s)

- Adres van de verbruiker(s)

- Handtekening van de verbruiker(s) (enkel bij geschreven bericht)

- Datum


(*) Schrappen wat niet van toepassing is.

 

Download herroepingsformulier